Artikel 1: De toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden.

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website www.hetbloemenhuis.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genoemd en Het Bloemenhuis, Kerkstraat 42, 8420 Wenduine – De Haan, hierna de verkoper genoemd. 1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website www.hetbloemenhuis.be gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen. 1.3.Door het plaatsen van een bestelling stemt de koper volledig en onvoorwaardelijk in met deze algemene verkoopsvoorwaarden. 1.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 1.5. De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi, brochures of flyers, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt. 1.6. Het gegeven dat de verkoper zich jegens de koper op een gegeven ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houdt geen afstand in van de rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit. 1.7.De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid ervan niet aan. 1.8. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

Artikel 2: Het sluiten van de verkoopovereenkomst.

2.1. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de adresgegevens van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd. 2.2. Elke bestelling wordt geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door de verkoper. Alleszins is vereist dat de koper zijn betaling bevestigt door betaling van de prijs. 2.3. De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals voorzien in art. 80 § 4,2° van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de koper dus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven voor de verkoper.. 2.4. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Bloemenhuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Het Bloemenhuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Het Bloemenhuis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Het Bloemenhuis kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Het Bloemenhuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 2.5. De beschikbaarheid van de aangeboden goederen is beperkt tot de in het atelier van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad, kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief levering, verpakking, wenskaartje en BTW. Indien supplementaire vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Het aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld de montage, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Het Bloemenhuis. Het Bloemenhuis is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het Bloemenhuis is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiele fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Het Bloemenhuis. Het Bloemenhuis is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. De klant heeft de mogelijkheid om producten uit het Het Bloemenhuis assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Het Bloemenhuis. De producten worden volgens de keuze van de klant thuis bij de klant geleverd of op een door de klant opgegeven adres. 4.2. Om een bloemen bestelling op tijd te kunnen leveren, wordt de klant geacht volgende zaken steeds bij het adres van de bestemmeling te vermelden: voor leveringen in ziekenhuizen, de meisjesnaam van een gehuwde vrouw, de dienst en het kamernummer. Enkel leveringen van bloemen aan de receptie zijn gewaarborgd. Voor leveringen in hotels, het kamernummer en de naam waaronder de ontvangers zich hebben ingeschreven in het hotel (meisjesnaam voor gehuwde vrouw, groep, koppel, enz. ….) Enkel levering aan de receptie zijn gewaarborgd. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling. 4.3. Online betaalmethoden: Bancontact – Mister Cash, Belfius Direct net, PyPal en Visa. 4.4. Voor zover niet direct online betaald, dienen de door de klant verschuldigde bedragen contant te worden voldaan bij bezorging van het product. Het Bloemenhuis heeft het recht om bij bestellingen waarbij niet online betaald is een vooruitbetaling te bedingen. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Het Bloemenhuis. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Het Bloemenhuis te wijzen bijvoorbeeld aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk product, met uitzondering van bloemen, planten, producten met een kortere levensduur en producten met een vervaldatum, heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt Het Bloemenhuis zich ertoe de defecte producten (of onderdelen) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Het Bloemenhuis behoudt zich het recht voor om de producten om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor producten die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Het Bloemenhuis waarna de klant de producten op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Het Bloemenhuis volgens de instructies meegedeeld aan de klant. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op producten met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Het Bloemenhuis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Het Bloemenhuis en de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies van Het Bloemenhuis op eigen kosten terug bezorgen aan Het Bloemenhuis, Kerkstraat 42, 8420 Wenduine – De Haan. Enkel producten die zich, in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
 • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden
 • bloemen, planten en boeketten
 • op maat gemaakte producten
ARTIKEL 9 : De levering van goederen.

9.1. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het aangeduide adres, hetzij, indien de koper hiervoor toestemming heeft gegeven, bij afwezigheid van de geadresseerde, aan diens deur, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan. Wil u een nieuwe aanlevering van de goederen, dan zal Het Bloemenhuis de transportkosten rechtstreeks aan de aanvrager van de nieuwe levering aanrekenen. Is de geadresseerde niet aanwezig, dan zullen de goederen eerst aangeboden worden aan de desbetreffende buren, zijn deze niet aanwezig, dan worden de goederen weer terug meegenomen. 9.2. De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. De verkoper kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen. De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van overmacht, ontbonden worden indien de levering meer dan vier uur na het vooropgestelde tijdstip plaatsvindt. In dat geval kan de koper maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding. 9.3. Onder andere volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers. 9.4. In onder meer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 9.5. In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen. 9.6. De prijzen van onze binnenlandse orders zijn inclusief verpakking, wenskaartje en levering binnen een straal van 15 km. Buiten deze afstand wordt een meerprijs van €0.50 per km aangerekend. 9.7. Het Bloemenhuis kan de levering voor dezelfde dag enkel waarborgen indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: De bestelling moet geplaatst worden voor 10 uur en de goederen of een aangepast goed moet in voorraad zijn. De aanvaarding van uw bestelling hangt ook af van de wettelijke Belgische feestdagen. Wij leveren ook op feestdagen, tenzij anders gepromoot. Wel dient de bestelling dan ten laatste twee dagen op voorhand in ons bezit te zijn. Voor speciale bestellingen of informatie, gelieve Het Bloemenhuis te contacteren. 9.8. Uw bestelling wordt uitgevoerd door de florist van Het Bloemenhuis. Het Bloemenhuis staat ten alle tijde tot uw dienst voor alle vragen of informatie betreffende uw bestelling. De bestelling kan enkel geleverd worden gedurende de openingsuren van Het Bloemenhuis. Rouwwerk wordt gemaakt volgens de in België geldende gebruiken. Behalve sympathie boeketten/arrangementen wordt al het andere rouwwerk, tenzij anders aangevraagd, afgeleverd bij de door u opgegeven begrafenisondernemer. 9.9. Uitzonderingen Zon- en feestdagen : rekening houdend met de wettelijke schikkingen, wordt er in principe geen enkele levering uitgevoerd op zondagen en wettelijke feestdagen, tenzij anders gepromoot. 14 februari – Sint Valentijn : omwille van het hoge aantal doorgegeven bestellingen op deze bijzondere bloemendag, kunnen bestellingen voor Sint-Valentijn uitzonderlijk geleverd worden op 12/13 februari, voornamelijk op bedrijfsadressen. Bestellingen die geplaatst worden voor Moederdag kunnen al geleverd worden op de zaterdag die hieraan vooraf gaat. Bestellingen die pas op het laatste moment geplaatst worden, kunnen pas geleverd worden op de maandag die volgt op Moederdag. De bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar kunnen geleverd worden 1 tot 2 dagen voor de gewenste leveringsdatum. 9.10. Het uur van de levering is niet gewaarborgd, behalve voor huwelijken en begrafenissen. Leveringen op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen worden geaccepteerd maar zijn niet gewaarborgd, zij kunnen een dag vroeger of later uitgevoerd worden. Voor elke specifieke bestelling of informatieaanvraag kan u ons contacteren.

ARTIKEL 10: De in ontvangst name van goederen.

10.1. Gelet op de aard van de geleverde goederen, zoals de versheid, dient elke klacht desaangaande de verkoper te bereiken binnen de twee dagen na de ontvangst. 10.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen. 10.3. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen. 10.4. Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen, zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

ARTIKEL 11: De terugzending van goederen.

11.1. Een formeel akkoord tussen de koper en de verkoper dient elke terugzending vooraf te gaan. 11.2. Iedere aanvaarde terugzending, in geval van een zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering, kan na verificatie door de verkoper, aanleiding geven tot vervanging van het goed of een creditnota, met uitsluiting van iedere andere vergoeding

ARTIKEL 12: De prijzen.

12.1. De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. 12.2. Alle betalingen geschieden contant en zijn draagbaar en betaalbaar op de Belgische exploitatiezetel of op de Belgische maatschappelijke zetel van de verkoper.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Het Bloemenhuis beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur/leveringsbon. Onverminderd het voorgaande behoudt Het Bloemenhuis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Artikel 14: Privacy

Het Bloemenhuis hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Het Bloemenhuis, Kerkstraat 42, 8420 Wenduine – De Haan, info@hetbloemenhuis.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Uw persoonlijke informatie is van u. U geeft uw informatie door aan Het Bloemenhuis omdat u graag iets wilt bestellen. Daarom een woordje uitleg waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.

1. Gegevens Het Bloemenhuis gebruikt alleen de persoonsgegevens die uzelf rechtstreeks opgeeft. Dit kan zijn in het kader van een door u besteld product of gevraagde dienst. We gebruiken de volgende gegevens:

 • De gegevens verzend- en bezorgadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres.

U kunt u ook eerst registreren als (vaste) klant. Naast uw opgegeven persoonsgegeven bewaren we ook de door u gekozen gebruikersnaam. Dit is handig want dan hoeft u niet iedere keer uw gegevens opnieuw in te voeren. In ons portaal kunt u ook zelf instellingen doorvoeren en aanpassen.

2. Beveiliging Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, beveiligen wij met de modernste technieken. Wie niks met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Is het nodig dat we de gegevens aan andere bedrijven doorgeven? Dan eisen wij dat zo’n bedrijf net zo zorgvuldig omgaat met de gegevens als wij dat doen. Ook mag zo’n bedrijf de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor dat bedrijf ze heeft gekregen (vb levering van de goederen).

3. Bewaartermijnen We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw bestelling af te handelen. Hierna bewaren we de gegevens nog maximaal twee jaren voor onze doelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. Zo verplicht de wet ons bijvoorbeeld om de betalingsgegevens zeven jaar te bewaren.

4. Doelen

We gebruiken de van u ontvangen gegevens voor verschillende doelen: Uw bestelling leveren: Uiteraard gebruiken we de gegevens voor het afhandelen van uw bestelling. Als u iets bestelt dan wilt u dat natuurlijk wel ontvangen. Het kan ook zijn dat we de gegevens doorgeven aan zogenaamde ‘derden’: alles om te zorgen voor een goede afhandeling van uw bestelling. Reclame: We begrijpen dat u graag wilt weten welke producten wij allemaal hebben. Daar u een factuurrelatie van ons bent geworden houden wij u hiervan op de hoogte. Ook kunt u deze reclame ontvangen na uw toestemming om op de hoogte te worden gebracht per e-mail of via social media. Nieuwsbrief/sms: Wilt u de nieuwsbrief/sms of reclame niet meer ontvangen? U kunt u altijd afmelden via de link in onze nieuwsbrief/sms. Vragen: Ook is het mogelijk dat u een vraag hebt. Over uw bestelling bijvoorbeeld. Deze kan u stellen via een contactformulier. Op dit formulier wordt uw gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Uiteraard kan u zelf kiezen welke gegevens u hierbij aan ons stuurt. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de vraag volledig te beantwoorden. Wij willen u immers zo goed mogelijk helpen Locatiegegevens: Om u zo goed mogelijk te helpen is het voor ons soms nodig om uw locatiegegevens (GPS) te verzamelen. Op het moment dat we deze gegevens nodig hebben dan vragen wij u daarvoor toestemming

5. Derden Het is mogelijk dat wij de gegevens doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken, zogenaamde ‘derden’. Deze bedrijven helpen ons voor een goede afhandeling van uw bestelling. 5.1 Aanbieders van navigatie/kaartensoftware zoals Google Maps kunnen (locatie)gegevens opslaan en verwerken. Ook kan het zijn dat de gegevens worden gebruikt door Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op, maar verwijzen u naar de privacyverklaringen van deze bedrijven 5.2 Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of u registreert als klant, geven wij de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens door aan derden. Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met ons of als wij dat verplicht zijn door de wet. Als wij bijvoorbeeld vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik van onze webshop, dan kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. 5.3 Wij willen ervoor zorgen dat u zo optimaal en persoonlijk mogelijk gebruik kunt maken van onze website. Het kan zijn dat we hiervoor gebruikmaken van statistiekdiensten zoals Google Analytics. Deze diensten houden bij hoe u onze website gebruikt. Uiteraard hebben wij strenge afspraken gemaakt met deze bedrijven.

6. Websites van derden Op onze website staan zo nu en dan links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op die andere sites. We kunnen dan ook niet garanderen dat die bedrijven net zo veilig omgaan met de gegevens als wij. We raden u aan eerst het Privacy Statement van die sites te lezen voordat u daarvan gebruik maakt.

9. Wijzigen van Privacy Statement Om u zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij dit Privacy Statement soms moeten aanpassen. We raden u aan om geregeld dit Privacy Statement te lezen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage, wijzigen, verwijderen gegevens of andere vragen? < U kan ons ook een verzoek sturen om de gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of aan u over te dragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te controleren of de gegevens wel kloppen. Wilt u weten welke gegevens wij met de toestemming gebruiken of wilt u dat wij de gegevensverwerking beperken/staken? Ook dit kan u ons verzoeken. Zo kan u dus uw toestemming voor verwerking altijd weer intrekken. Als u wilt weten hoe dit precies in zijn werk gaat of andere vragen hebt over dit Privacy Statement laat het ons dan weten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Het Bloemenhuis of hierover een e-mail sturen naar info@floweresrme.be.

11. Klachten? Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht hebt over onze verwerking van de persoonsgegevens.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 ende herziening vanaf 25 mei 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Bloemenhuis, Kerkstraat 42, 8420 Wenduine – De Haan, info@hetbloemenhuis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het Bloemenhuis kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Het Bloemenhuis website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

ARTIKEL 15: Geschillenregeling

15.1. De verkoper verbindt zich ertoe eventuele klachten of geschillen zo spoedig mogelijk behandelen. 15.2. Indien en er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper, zal eerst een minnelijke regeling betracht worden. Wordt het geschil hierdoor niet opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. Alleszins zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.